Disclaimer

Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. Voetbalmedia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot, de inhoud en de geschiktheid voor een bepaalde doel. Tevens garandeert Voetbalmedia niet dat de informatie en/of faciliteiten die via deze website toegankelijk zijn, accuraat, volledig of up-to-date zijn, noch dat deze website vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van doch niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen. De gebruiker van deze website stemt in met alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze website. De advertentie-exploitatie voor www.voetbal.nl wordt verzorgd door Voetbalmedia BV.

Deze advertenties vallen onder de verantwoordelijkheid en dus voor rekening en risico van de desbetreffende adverteerder(s). Voetbalmedia BV sluit elke aansprakelijkheid uit voor de tekst en lay-out van de advertenties en voor de producten en/of diensten die daarin door de adverteerder(s) worden aangeboden.

Top